od: 2013-04-11
suma odsłon: 218776
ostatnia edycja treści:
2023-03-06 11:56:51

Statut

Załącznik do uchwały Nr XXVI/294/09
Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechocinek, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą OSiR jest Gmina Miejska Ciechocinek.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 2. Przedmiotem działania OSiR jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.
§ 3. OSiR realizuje zadania określone w § 2, w szczególności poprzez:
1) świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;
2) udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy;
3) inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta;
4) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych;
5) zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi;
6) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych;
6) zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi;
7) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR;
8) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR;
9) udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych;
10) właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych;
11) promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych;
12) umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej;
13) udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów. § 4. Zasady i tryb korzystania z obiektów administrowanych przez OSiR określają regulaminy ustalane przez Radę Miejską.
Rozdział 3
Struktura Ośrodka Sportu i Rekreacji
§ 5. Działalnością OSiR kieruje Dyrektor.
§ 6. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie i nadzorowanie statutowej działalności OSiR oraz reprezentowanie go na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ciechocinka oraz dokonywanie czynności prawnych w tym zakresie;
2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Ciechocinka, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych;
3) organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej;
4) planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków i zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Ciechocinka planem finansowym;
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz realizacja innych zadań pracodawcy wobec osób zatrudnionych;
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów wewnętrznych.
§ 7.1. Organizację wewnętrzną OSiR określa Regulamin Organizacyjny.
2. Regulamin Organizacyjny określa szczegółowo strukturę organizacyjną i zakres działania poszczegolnych komórek organizacyjnych oraz pracowników OSiR.
3. Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustala i dokonuje w nim zmian Dyrektor OSiR, a zatwierdza Burmistrz Ciechocinka
Dyrektor ponosi jednoosobową odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie OSiR.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 8.1. OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej OSiR jest plan dochodów i wydatków zatwierdzany przez Burmistrza Ciechocinka.
§ 9. OSiR posiada odrębny rachunek bankowy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 10. OSiR realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 11. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

utworzono: 2013-04-16 08:09 przez: Maciej Wzięch
wyedytowano: 2013-04-30 13:14 przez: Maciej Wzięch 
aktywne od dnia: 2013-04-16 08:09
ilość odsłon podstrony: 3586
repozytorium zmian
drukuj